Location Name City Address Primary phone
دجاج الطاحونة – فرع الفحيصعمان الفحيص – شارع الدستور 962770424289
دجاج الطاحونة – فرع الحصن اربد الحصن – شارع كتم 962770602042
دجاج الطاحونة – فرع خلدا عمان خلدا – شارع ثابت بن دينار 962770407022
دجاج الطاحونة – المزار الشمالي اربدالمزار الشمالي – شارع المزار الرئيسي 962778800109
دجاج الطاحونة – فرع الميدان السلط الميدان – شارع الامير حمزة962770424485
دجاج الطاحونة – فرع دير ابو سعيد اربددير ابو سعيد – شارع علي بن ابي طالب 962770424487
دجاج الطاحونة – فرع الهاشميةالزرقاء الهاشمية – اوتستراد اربد الزرقاء 962770424284
دجاج الطاحونة – فرع بلعما اربد بلعما – اوتستراد الزرقاء اربد 962770424290
دجاج الطاحونة – فرع عجلون عجلون عجلون – شارع الملك حسين 962770424497
دجاج الطاحونة – فرع كفرنجة عجلون كفرنجة – شارع كفرنجة الرئيسي 962770424288
دجاج الطاحونة – فرع دير ابو سعيد ٢ اربد دير ابو سعيد – شارع دوار السمط 962770424281
دجاج الطاحونة – فرع السرو السلط السرو – شارع الاميرة ايمان 962770424496
دجاج الطاحونة – فرع كفريوبا اربد كفريوبا – الشارع الرئيسي 962770424287
دجاج الطاحونة – فرع اربد الرئيسي اربد اربد – شارع الرازي 962770424490
دجاج الطاحونة – فرع بديعة اربد بديعة – شارع الامير محمد 962770602024
دجاج الطاحونة – فرع الخالديةالمفرق الخالدية – شارع الجيش 962770424293
دجاج الطاحونة – فرع الغويريةالزرقاء الغويرية – شارع الملك غازي 962770424294
دجاج الطاحونة – فرع الغويريةالزرقاء الغويرية – شارع ياجوز 962770424285
دجاج الطاحونة – فرع البتراويالزرقاء الزرقاء – البتراوي 962776672323
دجاج الطاحونة – فرع الرشيدالزرقاء حي الرشيد – شارع ياجوز 962770424295
دجاج الطاحونة – فرع دوار خميسالزرقاء الزواهرة – شارع بيرين 962770424493
دجاج الطاحونة – فرع نصارالزرقاء نصار – شارع بيرين 962770404146
دجاج الطاحونة – فرع كفر الما اربد اربد – كفر الما 962776673232
دجاج الطاحونة – كفر راكب اربد كفر راكب – شارع كفر راكب 962770424280
دجاج الطاحونة – فرع مادبا مادبا مادبا – شارع الملك عبدالله الثاني 962770424489
دجاج الطاحونة – فرع الرمثا اربد الرمثا – شارع طريق الشام الدولي 962770424291
دجاج الطاحونة – فرع سحاب عمان سحاب – شارع الجنزير 962770424483
دجاج الطاحونة – فرع القويسمة عمان القويسمة – شارع عبدالكريم الحديد 962770474147
دجاج الطاحونة – فرع الطرة اربد الطرة – شارع عمر بن الخطاب 962777555213
دجاج الطاحونة – فرع الزهور عمان الزهور – شارع فراس يونس 962796499864
دجاج الطاحونة – فرع المقابلين عمان المقابلين – شارع عائشة التيمورية 962776673434
دجاج الطاحونة – فرع بشرى اربد بشرى – شارع الملك حسين 962770602029
دجاج الطاحونة – فرع شارع الثلاثين اربد اربد – شارع الثلاثين 962778490066
دجاج الطاحونة – فرع سال اربد اربد – شارع عبد القادر الحسيني 962770407010
دجاج الطاحونة – فرع الروضة اربد اربد – شارع حكما 962778800102
دجاج الطاحونة – فرع سما الروسان اربد سما الروسان – الشارع الرئيسي 962770424484
دجاج الطاحونة – فرع شارع القدس اربد اربد – شارع القدس 962778490055
دجاج الطاحونة – فرع ابو نصير عمان ابو نصير – شارع ابو نصير 962770424494
دجاج الطاحونة – فرع الكريمةالاغوار الكريمة – شارع الغور الاردني 962770424491
دجاج الطاحونة – فرع الصوالحةالاغوار الصوالحة – شارع الغور الاردني 962770424498
دجاج الطاحونة – فرع المشارعالاغوار المشارع – شارع الغور الاردني 962770424298
دجاج الطاحونة – فرع الكرامةالاغوار الكرامة – شارع الغور الاردني 962776673535
دجاج الطاحونة – فرع الشونة الشماليهالاغوار الاغوار – الشونة الشماليه 962770424297
دجاج الطاحونة – فرع الشونة الجنوبيةالاغوار الاغوار – الشونة الجنوبية 962778490033
دجاج الطاحونة – فرع صما اربد اربد – صما 962777334655
دجاج الطاحونة – فرع الطيبة اربد اربد – الطيبة 962770424286
دجاج الطاحونة – فرع مخيم الحسين عمان مخيم الحسين – شارع عين الجالوت 962776673838
دجاج الطاحونة – فرع عبين عجلون عجلون – عبين 962770424292
دجاج الطاحونة – فرع جبل التاج عمان جبل التاج – شارع الشهداء 962770424492
دجاج الطاحونة – فرع مخيم سوف جرش جرش – مخيم سوف 962770424486
دجاج الطاحونة – فرع الهاشمي الشمالي عمان الهاشمي الشمالي – شارع الامير راشد 962770424299
دجاج الطاحونة – فرع نزال عمان حي نزال – شارع يوسف الدهايمة 962770424283
دجاج الطاحونة – فرع عين غزال عمان ماركا – شارع التورمدهي 962797514135
دجاج الطاحونة – فرع جرش جرش جرش – شارع رشيد حؤبش 962770424296
دجاج الطاحونة – فرع ابو عليا عمان ابو عليا – شارع النهضة962770602043
دجاج الطاحونة – فرع باب عمان جرش باب عمان – شارع العفيف 962777205022
دجاج الطاحونة – فرع كفرنجة عجلون عجلون – كفرنجة 962770424288
دجاج الطاحونة – فرع عجلونعجلون عجلون – شارع الاحوال المدنية 962770424497
دجاج الطاحونة – فرع سموع اربد سموع – شارع سموع 962777555214
دجاج الطاحونة – فرع الطافحالزرقاء الطافح – شارع الطافح 962770424495
دجاج الطاحونة – فرع الرابية عمان الرابية – شارع محمد العزام 962770906622
دجاج الطاحونة – مكاتب عمان عمانشارع الملكة رانيا – عمارة ٦٧ – الطابق الخامس 962796723610
دجاج الطاحونة – الفقاساتالزرقاء الزرقاء – شارع الحرة 962797147821
دجاج الطاحونة – مصنع العلفالزرقاء الزرقاء – شارع الحرة 962795579186
دجاج الطاحونة – مصنع الزرقاء الزرقاء 962796723610